Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych

Cieszymy się bardzo z zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych osobowych ma istotne znaczenie przy prowadzeniu spraw od Remontekspert Grzegorz Popławski. W zasadzie korzystanie ze stron internetowych Remontekspert Grzegorz Popławski jest możliwe bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chciałaby korzystać ze specjalnych usług naszej firmy poprzez naszą stronę internetową, wtedy przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli zachodzi konieczność przetwarzania danych, a nie ma podstawy prawnej dla tego rodzaju działania, uzyskujemy generalnie zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz w zgodzie z obowiązującymi dla Remontekspert Grzegorz Popławski w danym kraju specyficznymi przepisami o ochronie danych. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie przekazać do wiadomości publicznej informacje, jaki jest charakter, zakres oraz cel zbieranych, używanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Niniejsze oświadczenie ma również na celu poinformować osoby, których dane dotyczą, o przysługujących im prawach.

Remontekspert Grzegorz Popławski jako odpowiedzialny za przetwarzanie administrator wdrożył liczne środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia najskuteczniej ochrony danych osobowych, które są przetwarzane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Internetowe przesyły danych mogą jednak wykazywać luki w środkach bezpieczeństwa, więc absolutna ochrona nie może być zagwarantowana. Z tego względu każda osoba, której dane dotyczą, może nam przesłać dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje.

Oświadczenie o ochronie danych od Remontekspert Grzegorz Popławski opiera się na terminologii stosowanej przez ustawodawcę Unii Europejskiej przy wydawaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (w skrócie „RODO”). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być łatwe do przeczytania i zrozumiałe zarówno dla wszystkich, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. W tym celu chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić stosowaną przez nas terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy między innymi następujące pojęcia:

 • a) Dane osobowe.

  Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej „osobą, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 • b) Osoba, której dane dotyczą.

  Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

 • c) Przetwarzanie.

  Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 • d) Ograniczenie przetwarzania.

  Ograniczenie przetwarzania jest to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e) Profilowanie.

  Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 • f) Pseudonimizacja.

  Pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 • g) Administrator.

  Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

 • h) Podmiot przetwarzający.

  Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

 • i) Odbiorca.

  Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

 • j) Strona trzecia.

  Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

 • k) Zgoda.

  Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. Nazwa i adres administratora.

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, pozostałych przepisów ustaw o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów odnoszących się do ochrony danych jest:

Remontekspert Grzegorz Popławski

ul. Antoniukowska 19A/67

15-740 Białystok

Tel: 886 686 028

3.
Pliki cookies.

Strony internetowe Remontekspert Grzegorz Popławski używają plików cookies. Pliki cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane oraz przechowywane przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym.

Liczne strony internetowe oraz serwery używają plików cookies. Wiele plików cookies zawiera tak zwany cookie-ID. Cookie-ID stanowi jednoznaczny identyfikator plików cookies. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe oraz serwery mogą być przyporządkowane do określonej przeglądarki internetowej, w której został przechowany plik cookie. Pozwala to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom na odróżnianie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, zawierających inne pliki cookies. Jednoznaczny plik cookie-ID pozwala na rozpoznanie i identyfikację określonej przeglądarki internetowej.

Używając plików cookies Remontekspert Grzegorz Popławski może udostępniać użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, co nie byłoby możliwe bez umieszczania pliku cookie.

Przy pomocy pliku cookie Informacje oraz usługi na naszej stronie internetowej mogą zostać zoptymalizowane pod kątem użytkownika. Jak wspomniano wyżej, pliki cookies umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Rozpoznanie to ma na celu ułatwić użytkownikom korzystanie z naszej strony internetowej. Przykładowo użytkownik strony internetowej, stosującej pliki cookies nie musi przy każdej wizycie na stronie internetowej podawać ponownie swoich danych dostępu, ponieważ robi to za niego strona internetowa i plik cookie, zapisany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka towarów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje artykuły klienta włożone do wirtualnego koszyka towarów przy użyciu pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookies przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej, z której korzysta i tym samym może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Ponadto zapisane już pliki cookies mogą zostać usunięte w każdym czasie za pomocą przeglądarki internetowej albo innych oprogramowań. Jest to możliwe we wszystkich powszechnie znanych przeglądarkach internetowych. Dezaktywowanie instalacji plików cookies w przeglądarce internetowej, z której korzysta osoba, której dane dotyczą, może spowodować, że w pewnych okolicznościach nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą w pełni działać.

4. Zbieranie danych i informacji o charakterze ogólnym.

Strona internetowa Remontekspert Grzegorz Popławski utrwala z każdym wywołaniem strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, lub przez system automatyczny szereg danych oraz informacji ogólnych. Wskazane dane i informacje ogólne są przechowywane w rejestrze zdarzeń (po ang. „log files”) w serwerze. Utrwalone mogą zostać: (1) używane typy i wersje przeglądarek (2) system operacyjny używany przez system dostępu (3) strona internetowa, z której system dostępu odsyła na naszą stronę internetową (tak zwane hiperłącze, po ang. „referrer”), (4) podstrony internetowe, do których kieruje system dostępu na naszej stronie internetowej, (5) data oraz godzina wejścia na stronę internetową, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępu oraz (8) pozostałe podobne dane i informacje, które służą ochronie w przypadku ataków na nasze systemy technologii informatycznej.

Przy używaniu tych ogólnych danych i informacji Remontekspert Grzegorz Popławski nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne w celu: (1) poprawnego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) zoptymalizowania treści naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia trwałej funkcjonalności naszym systemom technologii informatycznej oraz jakości technicznej naszej stronie internetowej, (4) udostępnienia koniecznych informacji potrzebnych do ścigania karnego organom ścigania w przypadku ataku cybernetycznego. Niniejsze dane i informacje, zebrane w sposób anonimowy, poddawane są zatem przez Remontekspert Grzegorz Popławski analizie statystycznej, ponadto działania te mają na celu zwiększyć ochronę i bezpieczeństwo danych w naszej firmie, aby zagwarantować optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z rejestru zdarzeń serwera (po ang. „server log files”) są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych podanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Możliwość nawiązania kontaktu przez stronę internetową.

Na podstawie przepisów prawa strona internetowa Remontekspert Grzegorz Popławski zawiera informacje umożliwiające szybki elektroniczny kontakt z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Nawiązanie kontaktu z administratorem za pomocą wiadomości e-mail albo za pomocą formularza kontaktowego powoduje, że dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie przechowywane. Dane osobowe, przekazane dobrowolnie administratorowi, są przechowywane do celów ich opracowywania albo w celu nawiązania kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Wskazane wyżej dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

6. Funkcja komentowania w blogu na stronie internetowej.

Nasz Remontekspert Grzegorz Popławski umożliwia użytkownikom dodawanie indywidualnych komentarzy do poszczególnych artykułów w blogu, który znajduje się na stronie internetowej administratora. Blog jest internetowym, zwykle publicznie dostępnym portalem, w którym jedna lub więcej osób, zwanych bloggerami lub bloggerami internetowymi, może publikować artykuły lub zapisywać myśli w formie tak zwanych postów. Wskazane wyżej posty mogą być komentowane zwykle przez osoby trzecie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, zamieści komentarz w blogu opublikowanym na niniejszej stronie internetowej to przechowuje się oraz publikuje zamieszczony komentarz, informacje dotyczące czasu wpisania komentarza, a także nazwę użytkownika (pseudonim) wybraną przez osobę, której dane dotyczą. Dodatkowo adres IP nadany przez dostawcę usług internetowych (ISP) jest protokołowany. Adres IP jest przechowywany z powodu środków bezpieczeństwa oraz na wypadek, gdyby osoba, której dane dotyczą, zamieszczając komentarz naruszyła prawa osób trzecich lub publikowała nielegalne treści. Powyższe dane osobowe przechowuje się zatem w interesie administratora, który dzięki temu może wyłączyć swoją odpowiedzialność w drodze ekskulpacji w przypadku naruszeń prawa. Zebranych wyżej danych osobowych nie przekazuje się osobom trzecim, chyba że takie przekazanie przewidziane jest przepisami prawa lub przekazanie służy do obrony prawnej administratora.

7. Rutynowe usuwanie oraz blokowanie danych osobowych.

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres czasu niezbędny do osiągnięcia celu związanego z przechowywaniem albo jeśli jest to przewidziane przez ustawodawcę Unii Europejskiej albo przez innego ustawodawcę w obowiązujących przepisach prawa, którym podlega administrator danych.

Odpadnie cel przechowywania danych lub upłynie przewidziany przez ustawodawcę Unii Europejskiej lub innego właściwego ustawodawcę termin przechowywania, dane osobowe są rutynowo i zgodnie z przepisami prawa blokowane albo usuwane.

8. Prawa osób, których dane dotyczą.

 • a) Prawo do uzyskania potwierdzenia.

  Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje, przyznane jej przez ustawodawcę Unii Europejskiej, prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarza się dane osobowe jej dotyczące. W przypadku chęci skorzystania z przysługującego prawa do uzyskania potwierdzenia, osoba, której dane dotyczą, może w tej sprawie zwrócić się w dowolnym momencie do współpracownika administratora.

 • b) Prawo do informacji.

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawcę Unii Europejskiej prawo do bezpłatnego uzyskania od administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych jej dotyczących oraz ma prawo otrzymać kopię tej informacji. W dodatku osoba taka jest uprawniona przez ustawodawcę Unii Europejskiej do uzyskania następujących informacji:

  • cele przetwarzania;
  • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;

  dodatkowo osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo informacji o tym, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. Jeśli taka sytuacja zajdzie to osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać informację o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem;

  jeśli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z przysługującego jej prawa do uzyskania informacji, może w każdym dowolnym momencie zwrócić się w tej sprawie do współpracownika administratora;

 • c) Prawo do sprostowania danych.

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawcę Unii Europejskiej prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Dodatkowo osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo żądania, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z przysługującego jej prawa żądania do sprostowania danych, może w każdym dowolnym momencie zwrócić się w tej sprawie do współpracownika administratora.

 • d) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).

  Każda osoba, które dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawcę Unii Europejskiej prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności, a przetwarzanie tych danych nie jest wymagane:

  • dane osobowe zostały zebrane w takich celach lub w inny sposób przetwarzane, dla których nie są już niezbędne;
  • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO;

  Jeśli zachodzi jedna z powyższych okoliczności, a dana osoba chciałaby żądać usunięcia danych osobowych, które są zapisane w Remontekspert Grzegorz Popławski, może w tej sprawie zwrócić się w każdym czasie do współpracownika administratora. Współpracownik Remontekspert Grzegorz Popławski zarządzi, że żądanie usunięcia danych osobowych zostanie wykonane niezwłocznie.

  Jeśli dane osobowe zostały przez Remontekspert Grzegorz Popławski upublicznione, a nasze przedsiębiorstwo jako administrator ma obowiązek usunąć te dane osobowe zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, to w takiej sytuacji nasz Remontekspert Grzegorz Popławski, przy uwzględnieniu dostępnej technologii i kosztów realizacji, podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, żeby poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o tym, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia przez nich wszelkich linków do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje, o ile nie zachodzi obowiązek ich przetwarzania. Współpracownik Remontekspert Grzegorz Popławski zleci podjęcie niezbędnych działań w danym przypadku.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania.

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawcę Unii Europejskiej prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

  • kwestionuje się prawidłowość danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie stwierdzono jeszcze, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

  Jeśli jedna z wyżej wymienionych przesłanek zachodzi i osoba, której dane dotyczą, chciałaby żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które są zapisane w Remontekspert Grzegorz Popławski, może w tej sprawie zwrócić się w każdym czasie do współpracownika administratora. Współpracownik Remontekspert Grzegorz Popławski zarządzi ograniczenie przetwarzania danych.

 • f) Prawo do przenoszenia danych.

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawcę Unii Europejskiej prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które zostały przez nią dostarczone administratorowi. Poza tym ma ona prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem, że przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

  Wykonując prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO osoba, której dane dotyczą, ma również prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i tak dalece, jak nie narusza to praw i wolności osób trzecich.

  W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie zwrócić się do współpracownika Remontekspert Grzegorz Popławski.

 • g) Prawo do sprzeciwu.

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma przyznane jej przez ustawodawcę Unii Europejskiej prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

  W przypadku wniesienia sprzeciwu Remontekspert Grzegorz Popławski nie będzie więcej przetwarzać tych danych osobowych, chyba że może wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  Jeżeli Remontekspert Grzegorz Popławski przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego przez Remontekspert Grzegorz Popławski, to w takiej sytuacji Remontekspert Grzegorz Popławski nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

  W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Remontekspert Grzegorz Popławski do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

  W celu realizacji prawa do wniesienia sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się bezpośrednio do współpracownika Remontekspert Grzegorz Popławski lub do innego współpracownika. Dodatkowo osobie, której dane dotyczą, przysługuje możliwość wniesienia sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE.

 • h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawcę Unii Europejskiej prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – i która wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią wpływa, chyba że decyzja ta (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

  W przypadku, gdy (1) decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Remontekspert Grzegorz Popławski wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

  W przypadku, gdy osoba, której prawa dotyczą, chciałaby dochodzić praw w odniesieniu do decyzji wydanych w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, może się ona w tej sprawie zwrócić w każdym czasie do współpracownika administratora.

 • h) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane jej przez ustawodawcę Unii Europejskiej prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chciałaby skorzystać z prawa do wycofania zgody, może się ona w każdej chwili w tej sprawie zwrócić do współpracownika administratora.

9.
Ochrona danych, a dokumenty aplikacyjne i proces rekrutacji.

Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu realizacji procesu rekrutacji. Przetwarzanie danych może się również odbywać drogą elektroniczną. Taka sytuacja ma miejsce w szczególności, gdy kandydat przesyła do administratora właściwe dokumenty drogą elektroniczną, na przykład przez wiadomość e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej. W przypadku zawarcia umowy o pracę przez administratora z kandydatem, przekazane dane są przechowywane w celu realizacji stosunku zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów prawa. W przypadku nie zawarcia umowy o pracę przez administratora z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po otrzymaniu indywidualnej decyzji o odmowie zatrudnienia, o ile usunięciu nie sprzeciwiają się żadne inne uzasadnione interesy administratora. Pod pojęciem „innych uzasadnionych interesów” w powyższym znaczeniu należy rozumieć np. obowiązek dowodowy w postępowaniu określonym według przepisów ustawy o równym traktowaniu (po niem. „Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz”, w skrócie „AGG”).

10. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z AddThis.

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty przedsiębiorstwa AddThis. AddThis jest tak zwanym dostawcą zakładek (po ang. „bookmarking-provider”). Usługa ta umożliwia uproszczone tworzenie zakładek stron internetowych za pomocą przycisków. Najechanie kursorem myszki na komponent AddThis lub kliknięcie na niego powoduje wyświetlenie listy usług tworzenia zakładek i udostępniania (po ang. „bookmarking” oraz „sharingservices”). Ponad 15 milionów stron internetowych korzysta obecnie z AddThis, a przyciski są wyświetlane, według danych operatora, ponad 20 miliardów razy w roku.

Operatorem aplikacji AddThis jest firma AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Wiedeń, VA 22182, Stany Zjednoczone Ameryki.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której został zintegrowany komponent AddThis, przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, automatycznie pobiera dane przez odpowiedni komponent AddThis ze strony internetowej www.addthis.com. W trakcie tej procedury technicznej AddThis otrzymuje informację o wizycie i o tym, która konkretna strona tej witryny internetowej jest wykorzystywana przez system technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo AddThis otrzymuje informację o nadanym przez dostawcę usług internetowych (ISP) adresie IP dla systemu komputerowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, o typie i języku przeglądarki internetowej, o stronie internetowej przeglądanej przed naszą stroną internetową, a także o dacie i godzinie wejścia na naszą stronę internetową. AddThis wykorzystuje te dane do tworzenia anonimowych profili użytkowników. Przekazane w ten sposób dane i informacje przedsiębiorstwu AddThis umożliwiają samemu przedsiębiorstwu AddThis, jak również przedsiębiorstwom powiązanym z AddThis albo ich przedsiębiorstwom partnerskim dotrzeć do użytkowników odwiedzających strony internetowe administratora ze spersonalizowanymi oraz ukierunkowanymi na ich zainteresowania reklamami.

AddThis wyświetla spersonalizowaną i dopasowaną do zainteresowań reklamę opartą na umieszczonym przez przedsiębiorstwo pliku cookie. W tym przypadku plik cookie analizuje, jakie indywidualne działania w Internecie są podejmowane w systemie komputerowym osoby, której dane dotyczą. Wskazany plik cookie zapisuje wychodzące z systemu komputerowego wizyty stron internetowych.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cookies przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również AddThis umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto umieszczone już przez AddThis pliki cookies mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych oprogramowań.

Osoba, której dane dotyczą, może na stałe sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych przez AddThis. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk „rezygnuj” (po ang. „opt-out button”) pod linkiem http://www.addthis.com/privacy/opt-out, który ustanawia plik cookie dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”). W oparciu o wyrażony sprzeciw utworzony plik cookie dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”) jest umieszczany w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Jeśli po sprzeciwie pliki cookies zostaną usunięte w systemie osoby, której dane dotyczą, to należy ponownie wejść na link i włączyć nowy plik cookie dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”).

Zapisując plik cookie typu opt-out może się jednak zdarzyć, że strony internetowe administratora przestaną być w pełni funkcjonalne dla osoby, której dane dotyczą.

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące w AddThis są dostępne na stronie: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

11.
Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Adobe Analytics (Omniture)/ Adobe Marketing Cloud.

Administrator zintegrował na tej stronie internetowej komponenty przedsiębiorstwa Adobe. Adobe Analytics (Omniture) lub też Adobe Marketing Cloud (zwany dalej „Omniture”) to narzędzie, które umożliwia bardziej efektywny marketing internetowy i analizę internetową. Omniture jest częścią Adobe Marketing Cloud. Adobe Marketing Cloud umożliwia analizę ruchu użytkowników na stronach internetowych w czasie rzeczywistym. Analizy w czasie rzeczywistym obejmują raporty projektów i pozwalają na analizę ad-hoc użytkowników odwiedzających strony internetowe. Interakcje z klientami są przedstawione w taki sposób, że zapewnia się administratorowi lepszy wgląd do aktywności online użytkowników niniejszej strony internetowej, wyświetlając najpierw dane w prostych i interaktywnych tablicach (po ang. „daschboards”), a następnie tworzy się z nich raporty. Umożliwia to administratorowi uzyskanie informacji w czasie rzeczywistym i przez to szybsze rozpoznanie pojawiających się problemów.

Operatorem tych serwisów jest Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii.

Omniture umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą (kwestia, czym są pliki cookies została wyjaśniona już na wstępie; tam można doczytać odpowiednie informacje). Administrator zapewnia przez odpowiednie ustawienie serwera, że dane śledzące przekazywane do centrum danych Adobe są anonimizowane przed geolokalizacją. Anonimizacja jest realizowana poprzez podmianę ostatniej części adresu IP. Administrator dokonał ustawień po stronie serwera, na podstawie których adres IP osoby, której dane dotyczą, wraz z przetwarzaniem dla geolokalizacji oraz pomiaru zasięgu podlegają anonimizacji niezależnie od siebie. Adobe w imieniu administratora ocenia zachowanie użytkownika to jest osoby, której dane dotyczą, na podstawie danych oraz informacji uzyskanych przez naszą stronę internetową. Dodatkowo Adobe używa danych w naszym imieniu do sporządzania raportów o aktywności użytkowników, jak również do świadczenia dalszych usług dla naszego przedsiębiorstwa, które mają związek z korzystaniem z naszej strony internetowej. Adres IP osoby, której dane dotyczą, nie jest łączony przez Adobe z innymi danymi osobowymi.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cookies przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Omniture umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisane już przez Omniture pliki cookies mogą zostać usunięte w każdym czasie za pomocą przeglądarki internetowej lub innych oprogramowań.

Dodatkowo osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się utrwalaniu danych pozyskanych przez plik cookie Adobe przy korzystaniu z tejże strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych przez Adobe, a także może temu zapobiec. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk „wymelduj” pod linkiem http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html, który umieszcza plik cookie dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”). W oparciu o wyrażony sprzeciw utworzony plik cookie dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”) jest umieszczany w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Jeśli po sprzeciwie pliki cookies zostaną usunięte w systemie osoby, której dane dotyczą, to należy ponownie wejść na link i włączyć nowy plik dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”).

Zapisując plik cookie typu opt-out może się jednak zdarzyć, że strony internetowe administratora przestaną być w pełni funkcjonalne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od Adobe są dostępne na stronie http://www.adobe.com/de/privacy.html.

12.
Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z affilinet.

Na tej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty przedsiębiorstwa affilinet. Affilinet jest niemiecką siecią afiliacyjną, która proponuje marketing afiliacyjny.

Marketing afiliacyjny to oparta na wykorzystaniu Internetu forma sprzedaży, która umożliwia operatorom stron internetowych tzw. handlowcom (po ang. „merchant”) lub reklamodawcom (po ang. „advertiser”) wyświetlić reklamę, która jest najczęściej opłacana w formie prowizji za kliknięcie lub za sprzedaż, na stronach internetowych osób trzecich, czyli partnerów handlowych tzw. (po ang. „affiliate” lub „publisher”). Sprzedawca (po ang. „merchant”) udostępnia za pośrednictwem sieci afiliacyjnej środki rozpowszechniania reklamy, czyli baner reklamowy albo inne odpowiednie środki reklamy internetowej, które następnie zostają przez partnera (po ang. „affiliate”) zintegrowane z jego stroną internetową lub są promowane poprzez inne kanały, jak wyświetlanie reklam przy pomocy wyszukiwanych słów kluczowych (po ang. „keyword-advertising”) albo e-mail marketing.

Operatorem tych serwisów jest affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Niemcy.

Affilinet umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Kwestia, czym są pliki cookies, została już wyjaśniona powyżej. Plik śledzący cookie (po ang. „tracking-cookie”) od affilinet nie przechowuje żadnych danych osobowych. Przechowuje się jedynie numer identyfikacyjny partnera handlowego (po ang. „affiliate”) pośredniczącego w pozyskaniu potencjalnych klientów, a także numer porządkowy użytkownika odwiedzającego stronę internetową oraz numer porządkowy klikniętego środka reklamy. Celem zapisywania tych danych jest realizacja płatności prowizji pomiędzy sprzedawcą (po ang. „merchant”) oraz partnerem handlowym (po ang. „affiliate”), która dokonuje się poprzez sieć afiliacyjną (po ang. „affiliate netzwerk”) od affilinet.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cookies przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądaki internetowej przeszkodziłoby również Affilinet umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisane już pliki cookies przez Affilinet mogą zostać usunięte w każdym czasie za pomocą przeglądarki internetowej lub innych oprogramowań.

Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od affilinet są dostępne na stronie https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.

13. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z econda.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty przedsiębiorstwa econda. Econda to usługa analityki internetowej. Analityka internetowa to zbieranie, przetwarzanie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających strony internetowe. Usługa analityki internetowej zbiera między innymi dane o tym, z której strony internetowej osoba, której dane dotyczą dostała się na daną stronę internetową (po ang. „referrer”), do których podstron danej witryny internetowej uzyskano dostęp lub jak często i przez jaki okres czasu była oglądana dana podstrona. Analityka internetowa jest używana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem econda jest econda GmbH, Eisenlohrstr. 43, 76135 Karlsruhe, Niemcy.

Econda umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Kwestia, czym są pliki cookies, została wyjaśniona już powyżej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której został zintegrowany komponent econda, przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane do econda przez odpowiedni komponent econda do celów marketingowych oraz celów optymalizacji. W trakcie tej procedury technicznej econda uzyskuje dane, które następnie są używane do tworzenia profili użytkowników o pseudonimach. Uzyskane profile użytkowników służą do analizy zachowania osoby, której dane dotyczą, która uzyskała dostęp do strony internetowej administratora oraz są one analizowane pod kątem poprawy i optymalizacji strony internetowej. Dane zebrane za pośrednictwem komponentu etracker nie służą do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uprzedniego uzyskania od niej odrębnej i wyraźnej zgody. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi lub z innymi danymi, które zawierają ten sam pseudonim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookies przez naszą stronę internetową, jak wskazano już powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również econda umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisane już przez econda pliki cookies mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych oprogramowań.

W dodatku osoba, której dane dotyczą, może nie wyrazić zgody na utrwalanie danych pozyskanych przez plik cookie econda przy korzystaniu z tejże strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych przez econda, a także może temu zapobiec. W tym celu osoba, której dane dotyczą musi nacisnąć przycisk „wyślij” (po ang. „submit- button”) pod linkiem http://www.econda.de/econda/unternehmen/datenschutz/widerspruchscookie/, który ustawia plik cookie dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”). W oparciu o wyrażony sprzeciw utworzony plik cookie dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”) jest umieszczany w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Jeśli po sprzeciwie pliki cookies zostaną usunięte w systemie osoby, której dane dotyczą, to należy ponownie wejść na link i włączyć nowy plik dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”).

Zapisując plik cookie typu opt-out może się jednak zdarzyć, że strony internetowe administratora przestaną być w pełni funkcjonalne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych od econda są dostępne na stronie http://www.econda.de/ …. ().

14. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z etracker.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty przedsiębiorstwa etracker. Etracker to usługa analityki internetowej. Analityka internetowa to zbieranie, przetwarzanie i analiza danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analityki internetowej zbiera między innymi dane o tym, z której strony internetowej osoba, której dane dotyczą, dostała się na daną stronę internetową (tzw. po ang. „referrer”), do których podstron danej witryny internetowej uzyskano dostęp lub jak często i przez jaki okres czasu była oglądana dana podstrona. Analityka internetowa jest używana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem etracker jest spółka etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Niemcy.

Etracker umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Kwestia, czym są pliki cookies, została już wyjaśniona powyżej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której został zintegrowany komponent etracker, przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane do etracker za pomocą odpowiedniego komponentu etracker do celów marketingowych oraz celów optymalizacji. W trakcie tej procedury technicznej etracker uzyskuje dane, które są używane do tworzenia profili użytkowników o pseudonimach. Uzyskane profile użytkowników służą do analizy zachowania osoby, której dane dotyczą, która uzyskała dostęp do strony internetowej administratora oraz są one analizowane pod kątem poprawy i optymalizacji strony internetowej. Dane zebrane za pośrednictwem komponentu etracker nie są wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uprzedniego uzyskania od niej odrębnej i wyraźnej zgody. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi lub z innymi danymi, które zawierają ten sam pseudonim.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cookies za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak wskazano już powyżej, w każdym czasie poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również etracker umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Natomiast zapisane już przez etracker pliki cookies mogą zostać usunięte w dowolnym momencie poprzez przeglądarkę internetową lub poprzez inne oprogramowania.

W dodatku osoba, której dane dotyczą, może nie wyrazić zgody na utrwalanie danych pozyskanych przez plik cookie etracker przy korzystaniu z tejże strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych przez etracker, a także może temu zapobiec. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk „ustaw cookie” (po ang. „cookie-set” button) pod linkiem http://www.etracker.de/privacy?, który umieszcza plik cookie dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”). W oparciu o wyrażony sprzeciw utworzony plik cookie dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”) jest umieszczany w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Jeśli po sprzeciwie pliki cookies zostaną usunięte w systemie osoby, której dane dotyczą, to należy ponownie wejść na link i włączyć nowy plik dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”).

Zapisując plik cookie typu opt-out może się jednak zdarzyć, że strony internetowe administratora przestaną być w pełni funkcjonalne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od etracker są dostępne na stronie: https://www.etracker.com/de/datenschutz.html.

15. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Facebook.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponent przedsiębiorstwa Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań społecznościowych, społeczność online, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook pozwala użytkownikom sieci społecznościowej tworzyć prywatne profile, przesyłać zdjęcia i nawiązywać kontakty poprzez otrzymywanie zaproszeń.

Operatorem Facebook jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone. W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, ma miejsce zamieszkania poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych (administratorem) jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Canal Grande, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której został zintegrowany komponent Facebook (Facebook plug-in), przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, automatycznie pobiera od Facebook przez odpowiedni komponent Facebook grafikę odpowiedniego komponentu Facebook. Pełny podgląd wszystkich wtyczek od Facebook (po ang. Facebook „plug-ins”) można znaleźć na stronie https://developers.facebook. W ramach tej procedury technicznej Facebook otrzymuje informacje, jaka konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebook, Facebook rozpoznaje, z każdym wywołaniem naszej strony internetowej oraz podczas trwania całego pobytu na naszej stronie internetowej, które konkretnie podstrony naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane za pośrednictwem komponentu Facebook i przez Facebook przypisywane do danego konta Facebook osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebook, które są zintegrowane z naszą stroną internetową, jak na przykład przycisk „lubię” albo przycisk „dodaj komentarz”, Facebook przyporządkowuje powyższą informację do osobistego konta użytkownika Facebook i zapisuje powyższe dane osobowe.

Facebook otrzymuje poprzez komponent Facebook informację o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze wtedy, kiedy osoba ta w czasie wywołania naszej strony internetowej jest jednocześnie zalogowana na Facebooku. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, naciska na komponenty od Facebooka, czy też nie. W przypadku braku zgody na tego rodzaju przekazywanie informacji do Facebook, osoba, której dane dotyczą, może temu zapobiec w ten sposób, że wyloguje się z konta Facebook przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Wytyczna dotycząca ochrony danych opublikowana przez Facebook, dostępna pod adresem https://facebook.com/about/privacy/, zawiera informacje na temat zbierania, przetwarzania i używania danych osobowych przez Facebook. Dodatkowo wskazuje się tam, jakie opcje ustawień Facebook oferuje w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Dodatkowo są tam dostępne różne aplikacje, dzięki którym można zablokować przekazywanie danych do Facebook. Z tych aplikacji może korzystać osoba, której dane dotyczą, jeśli nie chce ona przekazywać swoich danych do Facebook.

16. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania i korzystania z Flattr.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty przedsiębiorstwa Flattr. Flattr to usługa płatności społecznych ze Szwecji, która umożliwia użytkownikowi przekazanie darowizny na rzecz dostawców mediów w Internecie poprzez dokonywanie wpłat na konto kredytowe i określenie miesięcznego budżetu. Użytkownik tej usługi może nakazać Flattr poprzez naciśnięcie przycisku Flattr (po ang. Flattr „button”), który jest zintegrowany na stronie internetowej dostawcy mediów, aby Flattr przekazał dostawcy mediów ustalony przez użytkownika miesięczny budżet.

Operatorem Flattr jest Flattr AB, Box 4111, 203 12 Malmö, Schwecja.

Przy każdym wywołaniu jednej z pojedyńczych stron niniejszej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której został zintegrowany komponent Flattr, przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, automatycznie pobiera od Flattr przez odpowiedni komponent Flattr grafikę odpowiedniego komponenty Flattr. W ramach tej procedury technicznej Flattr otrzymuje informacje, jaka konkretna podstrona naszej strony internetowej jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Flattr, Flattr rozpoznaje z każdym wywołaniem naszej strony internetowej oraz podczas trwania całego pobytu na naszej stronie internetowej, które konkretnie podstrony naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane za pośrednictwem komponentu Flattr i przez Flattr są przypisywane do danego konta Flattr osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, naciśnie zintegrowany na naszej stronie internetowej przycisk Flattr, informacja ta zostaje przekazana do Flattr w celach rozliczeniowych. Osoba, której dane dotyczą, wyraziła już zgodę na przekazanie takich informacji do Flattr.

Więcej informacji i obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych od Flattr można znaleźć na stronie https://flattr.com/privacy.

17. Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w zakresie zastosowania i korzystania z funkcji Amazon Program Partnerski.

Na niniejszej stronie internetowej administrator jako uczestnik programu partnerskiego Amazon zintegrował komponenty Amazon. Komponenty Amazon zostały stworzone z myślą o tym, żeby udostępniać reklamy klientom na różnych stronach internetowych grupy Amazon, w szczególności na Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.de, BuyVIP.com, Amazon.fr, Amazon.it oraz Amazon.es. BuyVIP.com w zamian za zapłatę prowizji. Korzystając z komponentów Amazon administrator może generować dochód z reklam.

Operatorem tych komponentów Amazon jest Amazon UE S.àr.r.l., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luksemburg, Luksemburg.

Amazon umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Kwestia, czym są pliki cookies, została już wyjaśniona powyżej. Przy każdym wywołaniu jednej z pojedyńczych stron niniejszej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której zintegrowano komponent Amazon, przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, automatycznie przekazuje dane do Amazon za pomocą danego komponentu Amazon do celów reklamy internetowej i rozliczenia prowizji. W ramach tej technicznej procedury Amazon otrzymuje informację o danych osobowych, które służą do ustalenia pochodzenia zamówień złożonych do Amazon, a w ślad za tym do rozliczenia należnej prowizji. Amazon może między innymi ustalić, że dana osoba, której dane dotyczą, nacisnęła link partnerki znajdujący się na naszej stronie internetowej.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cookies za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Amazon umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisane już przez Amazon pliki cookies mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innych oprogramowań.

Więcej informacji i obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od Amazon można znaleźć na stronie: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

18. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Google AdSense.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował Google AdSense. Google AdSense to usługa online umożliwiająca wyświetlanie reklam na stronach osób trzecich. Google AdSense opiera się na algorytmie, który wybiera reklamy wyświetlane na stronach internetowych osób trzecich, aby dopasować je do zawartości danej strony internetowej. Google AdSense zezwala na wyświetlanie reklam w oparciu o zainteresowania użytkownika Internetu przy pomocy tworzonych profili użytkownika.

Operatorem komponentu Google-AdSense jest Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone Ameryki.

Celem komponentu Google AdSense ist zamieszczanie reklam na naszej stronie internetowej. Google-AdSense zapisuje plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Kwestia, czym są pliki cookies, została wyjaśniona już powyżej. Poprzez zapisany plik cookie Alphabet Inc. może analizować użytkowanie naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której został zintegrowany komponent Google AdSense, przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane do Alphabet Inc. przez odpowiedni komponent Google AdSense do celów reklamy online oraz rozliczenia prowizji. W ramach tej technicznej procedury Alphabet Inc. otrzymuje informacje o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, który służy Aplhabet Inc. między innymi do ustalenia, skąd pochodzą użytkownicy oraz ich kliknięcia, co pozwola na rozliczenie należnej prowizji.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cookies za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia przeglądarki internetowej i tym samym może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Alphabet Inc. umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisany już przez Alphabet Inc. plik cookie może zostać usunięty w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innych oprogramowań.

Google AdSense stosuje jednocześnie tak zwany piksel śledzący (po ang. „tracking pixel”). Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w stronach internetowych, umożliwiająca zapisywanie i analizowanie rejestru zdarzeń (po ang. „log file recording” oraz „log file analysis”), co pozwala na przeprowadzenie analizy statystycznej. Na podstawie osadzonego piksela śledzącego Alphabet Inc. może rozpoznać, czy i kiedy strona internetowa została otworzona przez osobę, której dane dotyczą, i które linki zostały naciśnięte przez tę osobę. Piksel śledzący służy między innymi do tego, żeby analizować przepływ użytkowników strony internetowej.

Dane osobowe oraz informacje, w tym adres IP, konieczne do utrwalania oraz rozliczenia wyświetlanych reklam, są przekazywane do Alphabet Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Powyższe dane osobowe są przechowywane oraz przetwarzanie w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Alphabet Inc. przekazuje wskazane wyżej dane osobowe, zebrane w trakcie tej procedury technicznej, osobom trzecim pod pewnymi warunkami.

Google-AdSense wyjaśnia dokładniej pod wskazanym niżej linkiem https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

19. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji).

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analityki internetowej. Analityka internetowa to zbieranie, przetwarzanie i analiza danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analityki internetowej zbiera między innymi dane o tym, z której strony internetowej osoba, której dane dotyczą, dostała się na inną stronę internetową (tzw. po ang. „referrer”), do których podstron danej witryny internetowej uzyskano dostęp lub jak często i przez jaki okres czasu była wyświetlana dana podstrona. Analityka internetowa jest używana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google-Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone Ameryki.

Administrator wykorzystuje dla analityki internetowej za pomocą Google Analytics rozszerzenie „_gat._anonymizeIp”. Przy pomocy niniejszego rozszerzenia adres IP łącza internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany oraz anonimizowany, jeśli dostęp do naszej strony internetowej pochodzi z państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo z innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Komponent Google-Analytics jest używany w celu analizy ruchu użytkowników na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi w celu dokonania oceny korzystania ze strony internetowej, w celu zestawienia raportów online, które pokazują działania podejmowane na naszych stronach internetowych, a także w celu świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Kwestia, czym są pliki cookies, została już wyjaśniona powyżej. Poprzez zapisany plik cookie Google może analizować sposób korzystania z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której został zintegrowany komponent Google -Analytics, przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane do Google przez odpowiedni komponent Google-Analytics do celów analizy online. W ramach tej technicznej procedury Google otrzymuje informacje o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, który służy Google między innymi do ustalenia, skąd pochodzą użytkownicy oraz ich kliknięcia, co pozwala na rozliczenie należnej prowizji.

Za pomocą pliku cookie zostaną zapisane informacje osobowe, na przykład czas dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp, częstotliwość wizyt odbytych na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej wyżej wskazane dane osobowe, włącznie adres IP łącza internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Powyższe dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać dane, zebrane w trakcie tej procedury technicznej, osobom trzecim pod pewnymi warunkami.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cookies za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i związku z tym może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Google umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisany już przez Google Analytics plik cookie może zostać usunięty w dowolnym momencie przy pomocy przeglądarki internetowej lub innych oprogramowań.

W dodatku osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się utrwalaniu danych pozyskanych przez Google Analytics przy korzystaniu z tejże strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, a także może temu zapobiec. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki (po ang. „browser add-on”) znajdujący się pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics poprzez JavaScript, że nie mogą być przesyłane do Google Analytics żadne dane oraz informacje odnośnie wizyt na stronach internetowych. Instalacja dodatku do przeglądarki (po ang. „browser add-on”) traktowana jest przez Google jako wyrażenie sprzeciwu. Jeśli system technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, zostanie w późniejszym czasie usunięty, sformatowany lub na nowo zainstalowany, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki (po ang. „browser add-on”), żeby dezaktywować Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki (po ang. „browser add-on”) został odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub przez inną podległą jej osobę, można na nowo zainstalować lub ponownie aktywować dodatek do przeglądarki (po ang. „browse add-on”).

Dalsze informacje oraz obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlGoogle Analytics jest objaśniony bardziej szczegółowo na stronie https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

20. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania i korzystania z Google Remarketing.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował usługi od Google Remarketing. Google Remarketing jest funkcją od Google-AdWords, która pozwala przedsiębiorstwu wyświetlać reklamy tym internautom, którzy przeglądali już wcześniej stronę internetową przedsiębiorstwa. Integracja Google Remarketing pozwala przedsiębiorstwu zatem tworzyć przyjazne dla użytkowników reklamy, a tym samym wyświetlać im reklamy dopasowane do ich zainteresowań.

Operatorem usług od Google Remarketing jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone Ameryki.

Celem Google Remarketing jest wyświetlanie reklamy dopasowanej do zainteresowań. Google Remarketing pozwala nam wyświetlać reklamy poprzez sieć reklamową Google lub na innych stronach internetowych, które dopasowane są do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników Internetu.

Google Remarketing umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Kwestia, czym są pliki cookies, została wyjaśniona już powyżej. Zapisując plik cookie Google może rozpoznać użytkownika odwiedzającego naszą stronę internetową, jeśli następnie wywoła strony internetowe, które są również członkami sieci reklamowej Google. Przy każdym wywołaniu strony internetowej, na której zintegrowano usługę Google Remarketing, przeglądarka internetowa osoby, której dane dotyczą, automatycznie identyfikuje się z Google. W ramach tej technicznej procedury Google otrzymuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie użytkownika w trakcie surfowania w Internecie, które Google wykorzystuje między innymi do wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań.

Za pomocą pliku cookie zapisuje się informacje osobowe, jak na przykład odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą, strony internetowe. Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej wyżej wskazane dane osobowe, włącznie adres IP łącza internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Opisane wyżej dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać dane, zebrane w trakcie tej procedury technicznej, osobom trzecim pod pewnymi warunkami.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cookies za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia przeglądarki internetowej i tym samym może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Tego rodzaju ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Google umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto umieszczony już przez Google plik cookie może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innych oprogramowań.

W dodatku osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwić się otrzymywaniu od Google reklam dopasowanych do jej zainteresowań. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi uzyskać dostęp do linku www.google.de/settings/ads przez każdą z używanych przez siebie przeglądarek internetowych i wprowadzić w niej wymagane tam ustawienia.

Dalsze Informacje oraz obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

21. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania i korzystania z Google+.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował jako komponent Google+ przycisk.
Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań społecznościowych, społeczność online, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub biznesowych. Google+ pozwala użytkownikom sieci społecznościowej tworzyć prywatne profile, przesyłać zdjęcia i nawiązywać kontakty poprzez otrzymywanie zaproszeń.

Operatorem od Google+ jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone Ameryki.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej strony internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której zintegrowany został przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, automatycznie pobiera od Google grafikę odpowiedniego przycisku Google+ za pomocą danego przycisku Google+. W ramach tej technicznej procedury Google+ otrzymuje informację o tym, które konkretnie podstrony naszej strony internetowej zostały odwiedzone przez osobę, której dane dotyczą. Dokładniejsze informacje o Google+ można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/- .

Jeśli dana osoba, której dane dotyczą jest jednocześnie zalogowana w Google+, Google rozpoznaje z każdym wywołaniem naszej strony internetowej oraz podczas trwania całego pobytu na naszej stronie internetowej, które konkretnie podstrony naszej strony internetowej odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane przez przycisk Google+ i są przypisywane przez Google do konta Google+ osoby, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie na jeden z przycisków Google + zintegrowanych na naszej stronie internetowej i tym samym udziela rekomendacji Google+ to w takiej sytuacji Google+ przypisuje tę informację do konta osobistego użytkownika Google+ i przechowuje te dane osobowe. Google przechowuje udzieloną przez osobę, której dane dotyczą, rekomendację Google+ i udostępnia ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi przez osobę, której dane dotyczą. Następnie rekomendacja Google+, udzielona na tejże stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, jest przechowywana oraz przetwarzana z innymi danymi osobowymi, jak z nazwą konta Google+ i z zapisanym w nim zdjęciem oraz z danymi w innych usługach Google, przykładowo z wynikami wyszukiwarki Google, z kontem Google osoby, której dane dotyczą, lub w pozostałych miejscach, przykładowo na stronie internetowej lub z danymi mającymi związek z marketingiem. W dodatku Google jest w stanie powiązać wizytę na stronie internetowej z innymi przechowywanymi w Google danymi osobowymi. Google rejestruje te informacje osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.

Google otrzymuje poprzez przycisk Google+ informację o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze wtedy, kiedy osoba ta w czasie wywołania naszej strony internetowej jest jednocześnie zalogowana w Google+; Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą naciśnie przycisk Google+, czy też nie.

W przypadku braku zgody na przekazanie danych osobowych do Google, osoba, której dane dotyczą, może temu zapobiec w ten sposób, że wyloguje się z konta Google+ przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Dalsze informacje oraz obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Dalsze wskazówki od Google do przycisku Google+ można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

22. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Google-AdWords.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował Google AdWords. Google AdWords jest usługą dot. reklamy internetowej, która pozwala reklamodawcy na włączanie reklam w wynikach wyszukiwania Google i w sieci reklamowej Google. Google AdWords umożliwia reklamodawcy przede wszystkim ustalić określone słowa kluczowe, za pomocą których reklama będzie wyświetlana w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, kiedy użytkownik w wyszukiwarce uzyska wynik wyszukiwania dopasowany do danego słowa kluczowego. W sieci reklamowej Google reklamy są rozmieszczane po dopasowanych tematycznie stronach internetowych za pomocą automatycznego algorytmu, uwzględniając wcześniej ustalone słowa kluczowe.

Operatorem usługi Google AdWords jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone Ameryki.

Celem Google AdWords jest promowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań użytkownika na stronach internetowych innych przedsiębiorców oraz w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google oraz poprzez wyświetlanie obcych reklam na naszej stronie internetowej.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, dotrze do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Google, tak zwany plik cookie konwersji (po ang. „conversion cookie”) jest umieszczany przez Google w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Kwestia, czym są pliki cookies, została wyjaśniona już powyżej. Plik cookie konwersji traci swoją ważność po upływie 30 dni i nie jest wykorzystywany do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Jeśli plik cookie konwersji nie wygasł, plik ten służy do sprawdzania, czy określone podstrony zostały wywołane na naszej stronie internetowej jak np. koszyk zakupów z systemu sklepu internetowego. Za pomocą pliku cookie konwersji zarówno my, jak i Google możemy ustalić, czy osoba, której dane dotyczą, dotarła do naszej strony internetowej poprzez reklamę AdWords, czy wygenerowała dochód, a więc czy dokonała zakupu towarów lub przerwała transakcję sprzedaży.

Dane oraz informacje, zebrane podczas korzystania z pliku cookie konwersji, są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej witryny internetowej. Wskazane wyżej statystyki odwiedzin są następnie wykorzystywane przez nas w celu określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas przekierowani za pośrednictwem reklam AdWords, czyli w celu ustalenia sukcesu lub niepowodzenia każdej reklamy AdWords oraz w celu zoptymalizowania naszych reklam AdWords na przyszłość. Ani nasze przedsiębiorstwo, ani żaden inny reklamodawca od Google-AdWords nie otrzymuje żadnych informacji od Google, które mogłyby identyfikować osobę, której dane dotyczą.

Za pomocą pliku cookie konwersji są przechowywane dane osobowe, jak na przykład strony internetowe, które odwiedziła osoba, której dane dotyczą. Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej dane osobowe, włącznie adres IP łącza internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są zatem przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Opisane wyżej dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać dane, zebrane w trakcie tej procedury technicznej, osobom trzecim pod pewnymi warunkami.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cookies za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i związku z tym może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Google umieścić plik cookie konwersji w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisany już przez Google AdWords plik cookie może zostać usunięty w dowolnym momencie przez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie.

W dodatku osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwić się otrzymywaniu od Google reklam dopasowanych do jej zainteresowań. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi uzyskać dostęp do linku www.google.de/settings/ads przez każdą z używanych przez siebie przeglądarek internetowych i wprowadzić w niej wymagane tam ustawienia.

Dalsze informacje oraz obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

23. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Instagram.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty usługi Instagram. Instagram jest usługą, którą można zakwalifikować jako platformę audiowizualną, która umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem usługi Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Budynek 14 Pierwsze piętro, Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której został zintegrowany komponent Instagram (po ang. „Insta button”), przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, automatycznie pobiera za pośrednictwem danego komponentu Instagram grafikę odpowiedniego komponentu od Instagram. W ramach tej technicznej procedury Instagram otrzymuje informację, jakie konkretnie podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej przez tę osobę oraz podczas trwania całego pobytu na naszej stronie internetowej, które konkretnie podstrony odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane przez komponent Instagram i przez Instagram przypisywane do konta Instagram osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, uruchomi jeden z przycisków Instagram znajdujących się na naszej stronie internetowej, przesłane dane i informacje są przypisywane do osobistego konta użytkownika Instagram osoby, której dane dotyczą oraz są przechowywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram otrzymuje poprzez komponent Instagram informację o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze wtedy, kiedy osoba ta w czasie wywołania naszej strony internetowej jest jednocześnie zalogowana na Instagramie. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, nacisnęła komponent instagram, czy też nie. W przypadku braku zgody na tego rodzaju przekazywanie informacji do Instagram, osoba, której dane dotyczą, może temu zapobiec w ten sposób, że wyloguje się z konta na Instagramie przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Dalsze informacje oraz obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od Instagram można znaleźć na https://help.instagram.com/155833707900388 i na https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

24. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Jetpack dla WordPress.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował Jetpack. Jetpack to wtyczka (po ang. „plug-in”) do WordPressa, która zapewnia dodatkowe funkcje operatorowi strony internetowej opartej na WordPressie. Jetpack pozwala operatorowi strony internetowej między innymi na podgląd użytkowników odwiedzających stronę. W dodatku zwiększenie liczby odwiedzających możliwe jest dzięki wyświetlaniu zbliżonych artykułów i publikacji oraz dzięki możliwości udostępniania treści na stronie. Poza tym Jetpack posiada funkcje bezpieczeństwa, dzięki którym strona internetowa korzystająca z Jetpack jest lepiej chroniona przed brutalnymi atakami (po ang. „brute-force attacks”). Jetpack optymalizuje i przyspiesza ładowanie obrazów, które są zintegrowane na stronie internetowej.

Operatorem wtyczek (po ang. „plug-ins”) Jetpack dla WordPress jest Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone Ameryki. Operator korzysta z technologii śledzenia (po ang. „tracking technology”) od Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone Ameryki.

Jetpack umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Kwestia, czym są pliki cookies, została wyjaśniona już powyżej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której został zintegrowany komponent Jetpack, przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane do Automattic za pośrednictwem danego komponentu Jetpack do celów analizy. W ramach tej technicznej procedury Automattic otrzymuje informację o danych, które następnie wykorzystuje się do sporządzania podglądu użytkowników odwiedzających stronę internetową. Tak pozyskane dane służą do analizy zachowania osoby, której dane dotyczą, która uzyskała dostęp do strony internetowej administratora i są one oceniane pod kątem optymalizacji strony internetowej. Dane, zebrane za pośrednictwem komponentu Jetpack, nie są wykorzystywane do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uprzedniego uzyskania od niej odrębnej i wyraźnej zgody. Dane te są również przekazywane do wiadomości Quantcast. Quantcast wykorzystuje te dane do tych samych celów co Automattic.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cookies przez naszą stronę internetową, jak wskazano już powyżej, w każdej chwili poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Automattic/Quantcast umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisane już pliki cookies przez Automattic mogą zostać usunięte w każdym czasie poprzez przeglądarkę internetową albo inne oprogramowania.

W dodatku osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się utrwalaniu danych pozyskanych przez plik cookie Jetpack i dotyczących korzystania z tejże strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych przez Automattic/Quantcast, a także może temu zapobiec. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk „rezygnuj” (po ang. „opt-out button”) znajdujący się pod linkiem https://www.quantcast.com/opt-out/, który zapisuje plik cookie typu opt-out. W oparciu o wyrażony sprzeciw utworzony plik cookie dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”) jest umieszczany w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Jeśli po sprzeciwie pliki cookies zostaną usunięte w systemie osoby, której dane dotyczą, to należy ponownie wejść na link i włączyć nowy plik dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”).

Zapisując plik cookie typu opt-out może się jednak zdarzyć, że strony internetowe administratora przestaną być w pełni funkcjonalne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od Automattic można znaleźć na stronie https://automattic.com/privacy/. Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od Quantcast można znaleźć na stronie https://www.quantcast.com/privacy/.

25. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Linkedln.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty korporacji Linkedln. Linkedln to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Ponad 400 milionów zarejestrowanych osób korzysta z Linkedln w więcej niż w 200 państwach. Dlatego też Linkedln jest obecnie największą platformą kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych stron internetowych na świecie.

Operatorem od Linkedln jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki. Dla spraw związanych z ochroną danych poza Stanami Zjednoczonymi jest właściwy LinkedIn Ireland, zagadnienia związane z polityką prywatności (po ang. „Privacy Policy Issues”), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym pojedynczym wywołaniu naszej strony internetowej, która jest wyposażona w komponent Linkedln (LinkedIn plug-in), komponent ten nakazuje pobrać przeglądarce używanej przez osobę, której dane dotyczą, grafikę odpowiedniego komponentu Linkedln. Dalsze informacje do wtyczek (po ang. „plug-ins”) LinkedIn można znaleźć na stronie https://developer.linkedin.com/plugins. W ramach tej technicznej procedury Linkedln otrzymuje informacje o tym, która konkretnie podstrona naszej strony internetowej została odwiedzona przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Linkedln, Linkedln rozpoznaje z każdym wywołaniem naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz podczas trwania całego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane przez komponent Linkedln i przez Linkedln są przypisywane do danego konta Linkedln osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą użyje przycisku Linkedln, zintegrowanego na naszej stronie internetowej, Linkedln przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika Linkendln osoby, której dane dotyczą, oraz przechowuje te dane osobowe.

Linkedln otrzymuje poprzez komponent Linkedln informację o tym, że osoba, której dane dotyczą odwiedziła naszą stronę internetową zawsze wtedy, kiedy osoba ta w czasie wywołania naszej strony internetowej jest jednocześnie zalogowana w Linkedln. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, nacisnęła komponent Linkedln, czy nie też. W przypadku braku zgody na tego rodzaju przekazywanie informacji do Linkedln, osoba, której dane dotyczą, może temu zapobiec w ten sposób, że wyloguje się z konta Linkedln przed wywołaniem naszej strony internetowej.

LinkedIn oferuje na stronie https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls możliwość cofnięcia wiadomości e-mail, SMS-ów i reklam celowych, a także możliwość zarządzania ustawieniami reklam. LinkedIn korzysta również z usług partnerów, takich jak Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą umieścić pliki cookies. Takie pliki cookies mogą zostać wyłączone na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od LinkedIn są dostępne na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Wytyczna dotycząca pliku cookie jest dostępna na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

26. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Myspace.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty Myspace LLC. Myspace to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań społecznościowych, społeczność online, która umożliwia użytkownikom komunikację i interakcję ze sobą w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub biznesowych. Myspace umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi zakładanie darmowych profili użytkowników, które zawierają zdjęcia i filmy oraz blogi i grupy.

Operatorem od Myspace jest Myspace LLC, 8391 Beverly Blvd., # 349, Los Angeles, Kalifornia 90048, Stany Zjednoczone Ameryki.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, którą obsługuje administrator i na której został zintegrowany komponent Myspace (Myspace plug-in), przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, automatycznie pobiera od Myspace za pomocą danego komponentu Myspace grafikę odpowiedniego komponentu Myspace. Więcej informacji odnośnie Myspace można znaleźć na stronie https://myspace.com. W ramach tej technicznej procedury Myspace otrzymuje informację o tym, jakie konkretnie podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Myspace, Myspace rozpoznaje z każdym wywołaniem naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i podczas trwania całego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane przez komponent Myspace i przez Myspace są przypisywane do danego konta Myspace osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, użyje przycisku Myspace, zintegrowanego na naszej stronie internetowej, Myspace przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika Myspace osoby, której dane dotyczą, oraz przechowuje te dane osobowe.

Myspace otrzymuje poprzez komponent Myspace informację o tym, że osoba, której dane dotyczą odwiedziła naszą stronę internetową zawsze wtedy, kiedy osoba ta w czasie wywołania naszej strony internetowej jest jednocześnie zalogowana w Myspace; Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą nacisnęła komponent Myspace, czy nie też. W przypadku braku zgody na tego rodzaju przekazywanie informacji do Myspace, osoba, której dane dotyczą, może temu zapobiec w ten sposób, że wyloguje się z konta Myspace przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Wytyczna dotycząca ochrony danych opublikowana przez MySpace, dostępna pod adresem https://myspace.com/pages/privacy, zawiera informacje na temat zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez MySpace.

27. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Pinterest.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty Pinterest Inc. Pinterest to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań społecznościowych, społeczność online, która umożliwia użytkownikom komunikację i interakcję ze sobą w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej udostępnianie informacji osobistych lub biznesowych. Pinterest umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi publikowanie kolekcji zdjęć oraz pojedyńczych zdjęć, jak również opisów na wirtualnych tablicach korkowych (tak zwane szpilki, po ang. „pins”), które z kolei mogą zostać udostępnione przez innych użytkowników (tak zwane ponowne szpilki, po ang. „re-pins”) lub mogą zostać komentowane.

Operatorem od Pinterest jest Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone Ameryki.

Przy każdym wywołaniu jednej z pojedyńczych stron niniejszej witryny internetowej, którą obsługuje administrator i na której został zintegrowany komponent Pinterest (Pinterest plug-in), przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, automatycznie pobiera od Pinterest za pomocą danego komponentu Pinterest grafikę odpowiedniego komponentu Pinterest. Więcej informacji odnośnie Pinterest można znaleźć na stronie https://pinterest.com/. W ramach tej technicznej procedury Pinterest otrzymuje informacje o tym, jakie konkretnie podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Pinterest, Pinterest rozpoznaje z każdym wywołaniem naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz podczas trwania całego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretnie podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane przez komponent Pinterest i przez Pinterest są przypisywane do danego konta Pinterest osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, użyje przycisku Pinterest, zintegrowanego na naszej stronie internetowej, Pinterest przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika Pinterest osoby, której dane dotyczą, oraz przechowuje te dane osobowe.

Pinterest otrzymuje poprzez komponent Pinterest informację o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze wtedy, jeśli osoba ta w czasie wywołania naszej strony internetowej jest jednocześnie zalogowana w Pinterest; Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą nacisnęła komponent Pinterest, czy nie też. W przypadku braku zgody na tego rodzaju przekazywanie informacji do Pinterest, osoba, której dane dotyczą, może temu zapobiec w ten sposób, że wyloguje się z konta Pinterest przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Wytyczna dotycząca ochrony danych opublikowana przez Pinterest, dostępna pod adresem https://about.pinterest.com/privacy-policy, zawiera informacje na temat zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Pinterest.

28. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Matomo.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponent Matomo. Matomo to narzędzie wolnego oprogramowania (po ang. „open-source software”) służące do analityki internetowej (po ang. „web analysis”). Analityka internetowa to zbieranie, przetwarzanie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających strony internetowe. Narzędzie do analityki internetowej utrwala między innymi dane o tym, z jakiej strony internetowej osoba, której dane dotyczą, dostała się na określoną stronę internetową, do których podstron danej witryny internetowej uzyskano dostęp lub jak często i przez jaki okres czasu była oglądana dana podstrona. Analityka internetowa jest używana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Oprogramowanie jest obsługiwane na serwerze administratora, a rejestr zdarzeń dotyczący ochrony wrażliwych danych jest przechowywany wyłącznie na tym serwerze.

Celem komponentu Matomo jest analiza ruchu użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową. Administrator wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi w celu dokonania oceny korzystania z tej strony internetowej oraz w celu zestawienia raportów online, które pokazują aktywności podejmowane na naszych stronach internetowych.

Matomo umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Kwestia, czym są pliki cookies, została już wyjaśniona powyżej. Zapisany plik cookie umożliwia nam analizę użytkowania naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron niniejszej witryny internetowej, przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, przesyła dane do naszego serwera przez komponent Matomo do celów analizy online. W ramach tej technicznej procedury otrzymujemy informację o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą. Adres IP służy nam między innymi do ustalenia, skąd pochodzi użytkownik odwiedzający naszą stronę internetową oraz gdzie znajduje się źródło kliknięć.

Za pomocą pliku cookie przechowuje się informacje osobowe, jak na przykład czas dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp, częstotliwość odbytych wizyt na naszej stronie internetowej. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej dane osobowe są przekazywane do naszego serwera, włącznie z adresem IP łącza internetowego osoby, której dane dotyczą. Nie przekazujemy tych danych osobowych osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cokies przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą używanej przeglądarki internetowej i tym samym może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Matomo umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisany już przez Matomo plik cookie może być usunięty w każdym czasie poprzez przeglądarkę internetową lub poprzez inne oprogramowania.

Dodatkowo osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się utrwalaniu danych, pozyskanych przez Matomo w trakcie korzystania z niniejszej strony internetowej i może temu zapobiec. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nastawić w jej przeglądarce „Do Not Track”.

Zapisując plik cookie typu opt-out może się jednak zdarzyć, że strony internetowe administratora przestaną być w pełni funkcjonalne dla osoby, której dane dotyczą.

Dalsze informacje oraz obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od Matomo można znaleźć na stronie https://matomo.org/privacy/.

29. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Shariff.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponent Shariff. Komponent od Shariff udostępnia przyciski mediów społecznościowych (po ang. „social media buttons”), które są zgodne z ochroną danych. Shariff powstał dla niemieckiego magazynu komputerowego c’t i jest publikowany przez GitHub, Inc.

Deweloperem komponentu jest GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone Ameryki.

Rozwiązania przyciskowe (po ang. „button solutions”), udostępnione przez sieci społecznościowe, przekazują zwykle dane osobowe do danej sieci społecznościowej w momencie, kiedy użytkownik odwiedza stronę internetową, w której jest zintegrowany przycisk mediów społecznościowych (po ang. „social media button”). Korzystając z komponentu Shariff dane osobowe są przesyłane do sieci społecznościowej dopiero wtedy, kiedy użytkownik odwiedzający stronę internetową aktywuje czynnie przycisk mediów społecznościowych. Więcej informacji odnośnie komponentów Shariff można znaleźć w magazynie komputerowym c’t pod linkiem http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Użycie komponentu Shariff ma na celu zabezpieczyć dane osobowe użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, a jednocześnie umożliwić nam zintegrowanie z tą stroną internetową rozwiązania przyciskowego (po ang. „button solution”) dla sieci społecznościowych.

Więcej informacji oraz obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od GitHub można znaleźć na stronie https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

30. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z SlideShare.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty SlideShare. LinkedIn SlideShare jako usługa hostingu plików (po ang. „file hosting”) umożliwia wymianę i archiwizację prezentacji oraz innych dokumentów jak pliki PDF, filmy czy webinaria (tzw. seminaria internetowe). Usługa file hosting pozwala użytkownikom na przesyłanie treści multimedialnych we wszystkich powszechnych formatach, przy czym dokumenty te mogą zostać albo upublicznione albo mogą zostać opatrzone prywatnym znakiem.

Operatorem od SlideShare jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki. Dla spraw związanych z ochroną danych poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki właściwy jest LinkedIn Irlandia, zagadnienia związane z polityką prywatności (po ang. „Privacy Policy Issues”), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

LinkedIn SlideShare udostępnia tak zwane kody osadzania dla przechowywanych tam treści multimedialnych (prezentacje, pliki PDF, filmy, zdjęcia itd.). Kody osadzania to kody programowe, które są osadzane w stronach internetowych w celu wyświetlenia zewnętrznych zawartości na własnej stronie internetowej. Kody osadzania umożliwiają odtworzenie zawartości na własnej stronie internetowej bez umieszczenia jej na własnym serwerze i przy tym bez naruszania prawa do powielania utworu określonego autora. Kolejną zaletą używania kodu osadzania jest to, że dany operator strony internetowej nie wykorzystuje własnej przestrzeni na dysku i odciąża przez to własny serwer. Kod osadzania może być zintegrowany w każdym miejscu innej strony internetowej po to, żeby zewnętrzna zawartość mogła być wstawiona w obrębie własnego tekstu. Celem korzystania z LinkedIn SlideShare jest odciążenie naszego serwera, jak również uniknięcie naruszeń praw autorskich przy jednoczesnym korzystaniu z obcych zawartości.

Przy każdym wywołaniu naszej strony internetowej, która jest wyposażona w komponent SlideShare (po ang. „embedded code”), komponent ten powoduje, że używana przez Państwa przeglądarka pobiera odpowiednio osadzone dane od SlideShare. W ramach tej technicznej procedury LinkedIn otrzymuje wiedzę o tym, które konkretnie podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą jest jednocześnie zalogowana w SlideShare, SlideShare rozpoznaje z każdym wywołaniem naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą, oraz podczas trwania całego pobytu na naszej stronie internetowej, które konkretnie podstrony naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane przez SlideShare i są przypisywane do konta SlideShare osoby, której dane dotyczą.

LinkedIn otrzymuje informację przez komponent SlideShare o tym, że dana osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze wtedy, kiedy osoba ta w czasie wywołania naszej strony internetowej jednocześnie jest zalogowana w SlideShare; Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, naciśnie na osadzone dane multimedialne, czy też nie. W przypadku braku zgody na tego rodzaju przekazywanie informacji do LinkedIn, osoba, której dane dotyczą, może temu zapobiec w ten sposób, że wyloguje się z konta SlideShare przed wywołaniem naszej strony internetowej.

LinkedIn korzysta również z usług partnerów takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua oraz Lotame, którzy mogą umieścić pliki cookies. Takie pliki cookies mogą zostać wyłączone na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od LinkedIn są dostępne na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

31. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Tumblr.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty od Tumblr. Tumblr jest platformą, która umożliwia tworzenie i obsługę bloga. Blog jest prowadzonym na stronie internetowej publicznie dostępnym portalem, w którym jedna lub więcej osób, zwanych blogerami lub blogerami internetowymi, może publikować artykuły lub zapisywać myśli w tak zwanych blogpostach. Na blogu w Tumblr użytkownik może na przykład publikować teksty, obrazy, linki i filmy oraz rozpowszechniać je w przestrzeni cyfrowej. Ponadto użytkownicy Tumblr mogą przejmować zawartości z obcych stron internetowych na własnego bloga.

Operatorem od Tumblr jest Tumblr, Inc., 35 East 21st St., Parter, Nowy Jork, NY 10010, Stany Zjednoczone Ameryki.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron naszej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której został zintegrowany komponent Tumblr (Tumblr button), przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą automatycznie pobiera od Tumblr przez dany komponent Tumblr grafikę odpowiedniego komponentu Tumblr. Więcej informacji odnośnie przycisków Tumblr (Tumblr buttons) można znaleźć na stronie https://www.tumblr.com/buttons. W ramach tej technicznej procedury Tumblr otrzymuje informacje o tym, które konkretnie podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Celem integracji komponentu Tumblr jest umożliwienie naszym użytkownikom rozpowszechniania treści tejże strony internetowej, popularyzacji tej strony internetowej w świecie cyfrowym oraz podwyższenia liczby odwiedzających.

Jeśli osoba, której dane dotyczą jest jednocześnie zalogowana w Tumblr, Tumblr rozpoznaje z każdym wywołaniem naszej strony internetowej przez tę osobę oraz podczas trwania całego pobytu na naszej stronie internetowej, które konkretnie podstrony naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Powyższe informacje są zbierane przez komponent Tumblr i są przez Tumblr przypisywane do danego konta Tumblr osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, uruchomi jeden z przycisków Tumblr (Tumblr buttons) zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przekazane dane i informacje są przypisywane do osobistego konta użytkownika Tumblr osoby, której dane dotyczą oraz przez Tumblr przechowywane i przetwarzane.

Tumblr otrzymuje przez komponent Tumblr informację o tym, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową zawsze wtedy, kiedy osoba ta w czasie wywołania naszej strony internetowej jest jednocześnie zalogowana w Tumblr; Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, nacisnęła komponent Tumblr czy też nie. W przypadku braku zgody na tego rodzaju przekazywanie informacji do Tumblr, osoba, której dane dotyczą, może temu zapobiec w ten sposób, że wyloguje się ze swojego konta w Tumblr przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych od Tumblr są dostępne na stronie https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.

32. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Twitter.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty Twitter. Twitter to wielojęzyczna publicznie dostępna usługa mikroblogowania, w której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tak zwane wpisy (po ang. „tweets”), czyli krótkie wiadomości, które są ograniczone do 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla każdego, czyli również dla osób, które nie są zarejestrowane na Twitterze. Tweety są również wyświetlane tak zwanym obserwatorom (po ang. „followers”) danego użytkownika. Followers to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Twitter pozwala również adresować do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweets (czyli „podaj dalej”).

Operatorem od Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone Ameryki.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tejże witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której został zintegrowany komponent Twitter (Twitter button) przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie pobiera od Twitter przez dany komponent Twitter grafikę odpowiedniego komponentu Twitter. Więcej informacji odnośnie przycisków Twitter (Twitter buttons) można znaleźć na stronie https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tej technicznej procedury Twitter otrzymuje informację o tym, które konkretnie podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Celem integracji komponentu Twitter jest umożliwienie naszym użytkownikom rozpowszechniania treści tejże strony internetowej, popularyzacji tej strony internetowej w świecie cyfrowym oraz podwyższenia liczby odwiedzających.

Jeśli osoba, której dane dotyczą jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje z każdym wywołaniem naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą i podczas trwania całego pobytu na naszej stronie internetowej, które konkretnie podstrony naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są zbierane przez komponent Twitter i przez Twitter przypisywane do danego konta Twitter osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Twitter (Twitter buttons) zintegrowanych na naszej stronie internetowej, przesłane dane i informacje są przypisywane do osobistego konta użytkownika Twitter osoby, której dane dotyczą, oraz przez Twitter przechowywane i przetwarzane.

Twitter otrzymuje przez komponent Twitter informację o tym, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową zawsze wtedy, kiedy osoba ta w czasie wywołania naszej strony internetowej jest jednocześnie zalogowana na Twitterze; Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, nacisnęła komponent Twitter czy też nie. W przypadku braku zgody na tego rodzaju przekazywanie informacji do Twitter, osoba, której dane dotyczą, może temu zapobiec w ten sposób, że wyloguje się z konta Twitter przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od Twitter można znaleźć na stronie https://twitter.com/privacy?lang=de.

33. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Webtrekk.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty Webtrekk. Webtrekk to połączenie rozwiązania analitycznego i marketingowego w jednym systemie. Webtrekk umożliwia operatorowi strony internetowej zbieranie danych na temat korzystania ze strony internetowej, a także indywidualizację działań marketingowych.

Operatorem od Webtrekk jest Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Niemcy.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tejże witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, Webtrekk zbiera dane do celów marketingu i optymalizacji oraz przechowuje je. Za pomocą uzyskanych danych są tworzone pseudonimizowane profile użytkowników. Takie pseudonimizowane profile użytkowników są wykorzystywane do analizy zachowania odwiedzających oraz umożliwiają polepszenie naszej oferty internetowej. Dane, zebrane za pośrednictwem komponentu Webtrekk, nie służą do identyfikacji osoby, której dane dotyczą, bez uprzedniego uzyskania od niej osobnej i wyraźnej zgody. Powyższe dane nie są łączone z danymi osobowymi oraz z innymi danymi, zawierającymi ten sam pseudonim.

Webtrekk umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dotyczy. Kwestia, czym są pliki cookies, została wyjaśniona już powyżej. W imieniu administratora Webtrekk wykorzystuje dane pozyskane z naszej strony internetowej i informacje do oceny zachowania użytkownika jako osoby, której dane dotyczą, która odwiedziła naszą stronę internetową. Dodatkowo Webtrekk wykorzystuje dane do tworzenia na nasze zlecenie raportów na temat aktywności użytkowników, jak również do świadczenia usług dla naszego przedsiębiorstwa, związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Adres IP osoby, której dane dotyczą, nie jest łączony przez Webtrekk z innymi danymi osobowymi.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cookies przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Webtrekk umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisane już przez Webtrekk pliki cookies mogą być usunięte w każdym czasie poprzez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowania.

W dodatku osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się utrwalaniu przez Webtrekk danych pozyskanych przez plik cookie Webtrekk przy korzystaniu z tejże strony internetowej, jak również przetwarzaniu tych danych przez Webtrekk, a także może temu zapobiec. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć link https://www.webtrekk.com/de/legal/opt-out-webtrekk/, który ustanawia plik cookie rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”). W oparciu o wyrażony sprzeciw utworzony plik cookie dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”) jest umieszczany w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Jeśli po sprzeciwie pliki cookies zostaną usunięte w systemie osoby, której dane dotyczą, to należy ponownie wejść na link i włączyć nowy plik dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”).

Zapisując plik cookie typu opt-out może się jednak zdarzyć, że strony internetowe administratora przestaną być w pełni funkcjonalne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od Webtrek można znaleźć na stronie https://www.webtrekk.com/de/warum-webtrekk/datenschutz/.

34. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z YouTube.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty od YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który pozwala wydawcy wideo (po ang. „video publisher”) na darmowe zamieszczanie klipów wideo, a także innym użytkownikomna ich darmowe oglądanie, ocenę oraz komentowanie. YouTube pozwala publikować wszystkie rodzaje filmów, dzięki czemu można uzyskać dostęp za pośrednictwem portalu internetowego zarówno do pełnych filmów i audycji telewizyjnych, jak i teledysków, zwiastunów i filmów tworzonych przez użytkowników.

Operatorem od YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone Ameryki. YouTube, LLC jest spółką córką od Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone Ameryki.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tejże witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której został zintegrowany komponent YouTube (YouTube video), przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, automatycznie pobiera od YouTube przez dany komponent YouTube grafikę odpowiedniego komponentu YouTube. Więcej informacji odnośnie YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/de/. W ramach tej technicznej procedury YouTube oraz Google otrzymują informację o tym, które konkretnie podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na YouTube, YouTube rozpoznaje z każdym wywołaniem podstrony, która zawiera YouTube video, które konkretnie podstrony naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Powyższe informacje są zbierane przez YouTube oraz Google oraz przypisywane do danego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.

YouTube oraz Google otrzymują za pośrednictwem komponentu YouTube informację o tym, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową zawsze wtedy, kiedy osoba ta w czasie wywołania naszej strony internetowej jest jednocześnie zalogowana na YouTube; Dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą kliknie YouTube video, czy też nie. W przypadku braku zgody na tego rodzaju przekazywanie informacji, osoba, której dane dotyczą, może temu zapobiec w ten sposób, że wyloguje się ze swojego konta na YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Postanowienia dotyczące ochrony danych, opublikowane przez YouTube pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, zawierają informację na temat zbierania, przetwarzania oraz wykorzystania danych osobowych przez YouTube oraz Google.

35. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania ze Skalowalnej Centralnej Metody Pomiarowej (po niem. „Skalierbares Zentrales Messverfahren”) od INFOnlineGmbH.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował piksel śledzący (po ang. „tracking pixel”) do pomiaru zasięgu w czasie rzeczywistym. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest osadzana w stronach internetowych, umożliwiająca analizę rejestru zdarzeń, a w rezultacie przeprowadzenie analizy statystycznej. Zintegrowane piksele śledzące są używane w Skalowalnej Centralnej Metodzie Pomiarowej (po niem. „Skalierbares Zentrales Messverfahren”, w skrócie „SZMS”) od INFOnline GmbH.

Skalowalna Centralna Metoda Pomiarowa jest obsługiwana przez INFOnline GmbH, Forum Bonn Nord, Brühler Str. 9, 53119 Bonn, Niemcy.

Skalowalna Centralna Metoda Pomiarowa służy do wykrywania statystycznych liczb kluczowych, czyli pomiaru zasięgu. Osadzony piksel śledzący służy do ustalenia, czy, kiedy oraz przez ilu użytkowników (łącznie z osobą, której dane dotyczą) została otwarta nasza strona internetowa oraz jaka treść została pobrana.

Dane uzyskane za pomocą Skalowalnej Centralnej Metody Pomiarowej są zbierane anonimowo. W celu utrwalania liczby odsłon umieszcza się do rozpoznawania użytkowników strony internetowej albo tak zwany plik cookie sesji, czyli tworzy się sygnaturę, która składa się z różnych automatycznie przekazanych informacji albo stosuje się alternatywne metody. Adres IP łącza internetowego wykorzystywanego przez osobę, której dane dotyczą, jest zapisywany i przetwarzany wyłącznie w formie anonimowej. Osoba, której dane dotyczą, nie jest identyfikowana w żadnym momencie.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cookies przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i tym samym może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również INFOnline umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisane już przez INFOnline pliki cookies mogą zostać usunięte w każdym czasie za pomocą przeglądarki internetowej lub za pomocą innych oprogramowań.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się utrwalaniu danych, wygenerowanych przez INFOnline, dotyczących korzystania z tejże strony internetowej i tym samym może temu zapobiec. W tym celu należy nacisnąć na przycisk „rezygnuj” (po ang. „opt-out button) pod linkiem Link http://optout.ioam.de, który zapisuje plik cookie typu opt-out. W oparciu o wyrażony sprzeciw utworzony plik cookie dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”) jest umieszczany w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Jeśli po sprzeciwie pliki cookies zostaną usunięte w systemie osoby, której dane dotyczą, to należy ponownie wejść na link i włączyć nowy plik dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”).

Zapisując plik cookie typu opt-out może się jednak zdarzyć, że strony internetowe administratora przestaną być w pełni funkcjonalne dla osoby, której dane dotyczą. Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od INFOnline są dostępne pod https://www.infonline.de/datenschutz/.

36. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z DoubleClick.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty DoubleClick by Google. DoubleClick jest znakiem towarowym od Google, w ramach którego oferuje się w przeważającej mierze specjalne rozwiązania marketingowe online agencjom reklamowym oraz wydawcom.

Operatorem DoubleClick by Google jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone Ameryki.

DoubleClick by Google przesyła dane do serwera DoubleClick przy każdym wyświetleniu, kliknięciu lub innej aktywności. Każdy z tych transferów danych uruchamia zapytanie odnośnie plików cookie do przeglądarki internetowej osoby, której dane dotyczą. Jeśli przeglądarka zaakceptuje te zapytanie, DoubleClick umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Kwestia, czym są pliki cookies, została wyjaśniona już powyżej. Celem plików cookies jest optymalizacja oraz wyświetlanie reklam. Plik cookie jest wykorzystywany między innymi do włączania oraz wyświetlania reklam dopasowanych do użytkowników, do sporządzania raportów odnośnie kampanii reklamowej lub do jej ulepszenia. W dodatku plik cookie służy do uniknięcia wielokrotnego wyświetlania tej samej reklamy.

DoubleClick używa pliku cookie ID, który jest niezbędny do przeprowadzenia procesu technicznego. Plik cookie ID jest potrzebny np. do wyświetlania reklam w przeglądarce. DoubleClick może za pomocą pliku cookie ID zarejestrować, które reklamy zostały już wyświetlone w przeglądarce, żeby uniknąć powielania reklam. W dodatku DoubleClick może za pomocą pliku cookie ID rejestrować konwersje (po ang. „conversions”). Konwersje są rejestrowane na przykład wtedy, kiedy użytkownikowi wyświetli się najpierw reklama od DoubleClick, a następnie na stronie reklamodawcy dokonał on zakupu za pomocą tej samej przeglądarki internetowej.

Plik cookie od DoubleClick nie zawiera żadnych danych osobowych. Plik cookie od DoubleClick może jednak zawierać dodatkowe identyfikatory kampanii. Służą one do identyfikacji kampanii, z którymi użytkownik był w kontakcie.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tejże witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której został zintegrowany komponent DoubleClick, przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, automatycznie przekazuje dane do Google za pomocą obecnego komponentu DoubleClick do celów reklamy online oraz do rozliczenia prowizji. W ramach tej technicznej procedury Google otrzymuje informację o danych, które są również Google potrzebne do obliczeń prowizji. Google może między innymi ustalić, że osoba, której dane dotyczą, kliknęła na określone linki znajdujące się na naszej stronie internetowej.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cookies przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia przeglądarki internetowej i w ten sposób może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również zapisaniu przez Google pliku cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisane już pliki cookies mogą zostać usunięte w każdym czasie za pomocą przeglądarki internetowej albo innych oprogramowań.

Więcej informacji oraz obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od DoubleClick by Google można znaleźć pod adresem https://www.google.com/intl/de/policies/.

37.
Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Adcell.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty od Adcell. Adcell jest niemiecką siecią afiliacyjną, która proponuje marketing afiliacyjny. Marketing afiliacyjny to oparta na wykorzystaniu Internetu forma sprzedaży, która umożliwia komercyjnym operatorom stron internetowych tzw. handlowcom (po ang. „merchant”) lub reklamodawcom (po ang. „advertiser”) wyświetlić reklamę, która jest najczęściej opłacana w formie prowizji za kliknięcie lub za sprzedaż, na stronach internetowych osób trzecich, czyli partnerów handlowych (tzw. po ang. „affiliate” lub „publisher”). Handlowiec (po ang. „merchant”) udostępnia za pośrednictwem sieci afiliacyjnej środki reklamy, czyli baner reklamowy albo inny odpowiedni środek reklamy internetowej, które następnie zostają przez partnera handlowego (po ang. „affiliate”) zintegrowane z jego stroną internetową lub są promowane poprzez inne kanały, jak wyświetlanie reklam przy pomocy wyszukiwanych słów kluczowych (po ang. „keyword-advertising”) albo e-mail marketing.

Operatorem od Adcell jest Firstlead GmbH, Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlin, Niemcy.

Adcell umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Kwestia, czym są pliki cookies, została wyjaśniona już powyżej. Plik śledzący cookie (po ang. „tracking cookie”) od Adcell nie przechowuje żadnych danych osobowych. Przechowuje się jedynie numer identyfikacyjny partnera handlowego (po ang. „affiliate”) pośredniczącego w pozyskaniu potencjalnych klientów, a także numer porządkowy użytkownika odwiedzającego stronę internetową oraz numer porządkowy klikniętego środka reklamy. Celem przechowywania tych danych jest realizacja płatności prowizji pomiędzy handlowcem a partnerem handlowym (po ang. „merchant” oraz „affiliate”) za pośrednictwem sieci afiliacyjnej (po ang. „affiliate netzwerk”) od Adcell.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cookies przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Adcell umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisane już przez Adcell pliki cookies mogą zostać usuniete w każdym czasie za pomocą przeglądarki internetowej lub innych oprogramowań.

Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od Adcell są dostępne pod https://www.adcell.de/agb.

38. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Belboon.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty od Belboon. Belboon jest niemiecką siecią afiliacyjną, która oferuje marketing afiliacyjny. Marketing afiliacyjny to oparta na Internecie forma sprzedaży, która umożliwia komercyjnym operatorom stron internetowych tzw. handlowcom (po ang. „merchant”) lub reklamodawcom (po ang. „advertiser”) wyświetlić reklamę, która jest najczęściej opłacana w formie prowizji za kliknięcie lub za sprzedaż, na stronach internetowych osób trzecich, czyli partnerów handlowych (tzw. po ang. „affiliate” lub „publisher”). Handlowiec (po ang. „merchant”) udostępnia za pośrednictwem sieci afiliacyjnej środki reklamy, czyli baner reklamowy albo inny odpowiedni środek reklamy internetowej, które następnie zostają przez partnera handlowego (po ang. „affiliate”) zintegrowane z jego stroną internetową lub są promowane poprzez inne kanały, jak wyświetlanie reklam przy pomocy wyszukiwanych słów kluczowych (po ang. „keyword-advertising”) albo e-mail marketing.

Operatorem od Belboon jest belboon GmbH, Weinmeisterstr. 12-14, 10178 Berlin, Niemcy.

Belboon umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Kwestia, czym są pliki cookies, została wyjaśniona już powyżej. Plik śledzący (po ang. „tracking cookie”) od Belboon nie przechowuje żadnych danych osobowych. Przechowuje się jedynie numer identyfikacyjny partnera handlowego (po ang. „affiliate”) pośredniczącego w pozyskaniu potencjalnych klientów, a także numer porządkowy użytkownika odwiedzającego stronę internetową oraz numer porządkowy klikniętego środka reklamy. Celem przechowywania tych danych jest realizacja płatności prowizji pomiędzy handlowcem (po ang. „merchant”) oraz partnerem handlowym (po ang. „affiliate”), która dokonuje się za pośrednictwem sieci afiliacyjnej (po ang. „affiliate netzwerk”) od Belboon.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cookies poprzez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Belboon umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisane już przez Belboon pliki cookies mogą zostać usunięte w każdym czasie za pomocą przeglądarki internetowej lub innych oprogramowań.

Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od Belboon są dostępne na stronie https://www.belboon.com/de/ueber-uns/datenschutz/.

39. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z adgoal.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty od adgoal. Adgoal jest niemiecką siecią afiliacyjną, która oferuje marketing afiliacyjny. Marketing afiliacyjny to oparta na Internecie forma sprzedaży, która umożliwia komercyjnym operatorom stron internetowych tzw. handlowcom (po ang. „merchant”) lub reklamodawcom (po ang. „advertiser”) wyświetlić reklamę, która jest najczęściej opłacana w formie prowizji za kliknięcie lub za sprzedaż, na stronach internetowych osób trzecich, czyli partnerów handlowych (tzw. po ang. „affiliates” lub „publisher”). Handlowiec (po ang. „merchant”) udostępnia za pośrednictwem sieci afiliacyjnej środek reklamy, czyli baner reklamowy albo inny odpowiedni środek reklamy internetowej, które następnie zostają przez partnera handlowego (po ang. „affiliate”) zintegrowane z jego stroną internetową lub są promowane poprzez inne kanały, jak wyświetlanie reklam przy pomocy wyszukiwanych słów kluczowych (po ang. „keyword-advertising”) albo e-mail marketing.

Operatorem od adgoal jest adgoal GmbH, Schellengasse 2. 74072 Heilbronn, Niemcy.

Adgoal umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Kwestia, czym są pliki cookies, została wyjaśniona już powyżej. Plik śledzący cookie (po ang. „tracking cookie”) od adgoal nie przechowuje żadnych danych osobowych. Przechowuje się jedynie numer identyfikacyjny partnera handlowego (po ang. „affiliate”) pośredniczącego w pozyskaniu potencjalnych klientów, a także numer porządkowy użytkownika odwiedzającego stronę internetową oraz numer porządkowy klikniętego środka reklamy. Celem przechowywania tych danych jest realizacja płatności prowizji pomiędzy handlowcem (po ang. „merchant”) oraz partnerem handlowym (po ang. „affiliate”), która odbywa się za pośrednictwem sieci afiliacyjnej (po ang. „affiliate netzwerk”) od adgoal.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cookies przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również adgoal umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisane już pliki cookies przez adgoal mogą zostać usunięte w każdym czasie za pomocą przeglądarki internetowej lub innych oprogramowań.

Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od adgoal są dostępne na stronie https://www.adgoal.de/de/privacy.html.

40. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Tradedoubler.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty Tradedoubler. Tradedoubler jest niemiecką siecią afiliacyjną, która oferuje marketing afiliacyjny. Marketing afiliacyjny to oparta na Internecie forma sprzedaży, która umożliwia komercyjnym operatorom stron internetowych tzw. handlowcom (po ang. „merchant”) lub reklamodawcom (po ang. „advertiser”) wyświetlić reklamę, która jest najczęściej opłacana w formie prowizji za kliknięcie lub za sprzedaż, na stronach internetowych osób trzecich, czyli partnerów handlowych (tzw. po ang. „affiliate” lub „publisher”). Handlowiec (po ang. „merchant”) udostępnia za pośrednictwem sieci afiliacyjnej środek reklamy, czyli baner reklamowy albo inny odpowiedni środek reklamy internetowej, które następnie zostają przez partnera handlowego (po ang. „affiliate”) zintegrowane z jego stroną internetową lub są promowane poprzez inne kanały, jak wyświetlanie reklam przy pomocy wyszukiwanych słów kluczowych (po ang. „keyword-advertising”) albo e-mail marketing.

Operatorem od Tradedoubler jest Tradedoubler GmbH, Herzog-Wilhelm-Strasse 26, 80331 Monachium, Niemcy.

Tradedoubler umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Kwestia, czym są pliki cookies, została wyjaśniona już powyżej. Plik śledzący cookie (po ang. „tracking cookie”) od Tradedoubler nie przechowuje żadnych danych osobowych. Przechowuje się jedynie numer identyfikacyjny partnera handlowego (po ang. „affiliate”) pośredniczącego w pozyskaniu potencjalnych klientów, a także numer porządkowy użytkownika odwiedzającego stronę internetową oraz numer porządkowy klikniętego środka reklamy. Celem przechowywania tych danych jest realizacja płatności prowizji pomiędzy handlowcem (po ang. „merchant”) oraz partnerem handlowym (po ang. „affiliate”), która odbywa się za pośrednictwem sieci afiliacyjnej (po ang. „affiliate netzwerk”) od Tradedoubler.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cookies poprzez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Tradedoubler umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisane już przez Tradedoubler pliki cookies mogą zostać usunięte w każdym czasie za pomocą przeglądarki internetowej lub innych oprogramowań.

Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od Tradedoubler są dostępne na stronie http://www.tradedoubler.com/de/datenschutzrichtlinie/.

41. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z Amobee.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty od Amobee. Amobee jest technologiczną agencją reklamową, która specjalizuje się w dostarczaniu reklam na mobilne urządzenia końcowe.

Operatorem od Amobee jest Amobee Inc., 950 Tower Lane, Suite 2000, Foster City, CA 94404, Stany Zjednoczone Ameryki.

Celem Amobee jest dostarczanie reklamy. Amobee umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Kwestia, czym są pliki cookies, została już wyjaśniona powyżej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tejże witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której został zintegrowany komponent Amobee, przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą automatycznie przekazuje dane do Amobee przez dany komponent Amobee. W ramach tej technicznej procedury Amobee otrzymuje informację o danych, które są następnie wykorzystywane do tworzenia profili użytkowania. Pozyskane profile użytkowania służą działaniom marketingowym.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cookies poprzez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób może na stałe sprzeciwić się zapisaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Amobee umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisane już przez Amobee pliki cookies mogą zostać usunięte w każdym czasie za pomocą przeglądarki internetowej lub innych oprogramowań.

Ponadto można sprzeciwić się utrwalaniu danych wygenerowanych przez plik cookie Amobee oraz przetwarzaniu tych danych przez Amobee, a także można temu zapobiec. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi nacisnąć przycisk „rezygnuj” (po ang. „opt-out button”) pod adresem https://www.lotame.com/opt-out-preference-manager/, za pomocą którego ustawiono opcję rezygnacji („opt-out”) z plików cookie. W oparciu o wyrażony sprzeciw utworzony plik cookie dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”) jest umieszczany w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Jeśli po sprzeciwie pliki cookies zostaną usunięte w systemie osoby, której dane dotyczą, to należy ponownie wejść na link i włączyć nowy plik dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”).

Zapisując plik cookie typu opt-out może się jednak zdarzyć, że strony internetowe administratora mogą przestać być w pełni funkcjonalne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych są dostępne na stronie http://amobee.com/privacy/.

42.
Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z ADITION.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty od ADITION. ADITION jest dostawcą cyfrowego marketingu opartego na danych, który udostępnia platformę reklamową (po ang. „advertising platform”) skierowaną do reklamodawców i agencji marketingowych online.

Operatorem od ADITION jest ADITION technologies AG, Oststraße 55, 40211 Düsseldorf, Niemcy.

Celem ADITION jest wyświetlenia cyfrowych środków reklamy. ADITION umieszcza plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Kwestia, czym są pliki cookies, została już wyjaśniona wyżej. ADITION nie przechowuje w pliku cookie żadnych danych osobowych. Wszystkie informacje przechowywane w pliku cookie mają charakter techniczny i umożliwiają między innymi ustalenie, jak często wyświetlane są niektóre materiały reklamowe.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cookies poprzez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i ten sposób może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również ADITION umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisane już pliki cookies przez ADITION mogą zostać usunięte w każdym czasie przez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowania.

Ponadto można sprzeciwić się utrwalaniu danych wygenerowanych przez plik cookie ADITION oraz przetwarzaniu tych danych przez ADITION, a także można temu zapobiec. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi kliknąć link https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/, za pomocą którego umieszcza się plik cookie typu opt-out. Plik cookie typu opt-out związany ze sprzeciwem zostaje umieszczony w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Jeśli po sprzeciwie pliki cookies zostaną usunięte w systemie osoby, której dane dotyczą, to należy ponownie wejść na link i włączyć nowy plik dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”).

Zapisując plik cookie typu opt-out może się jednak zdarzyć, że strony internetowe administratora mogą przestać być w pełni funkcjonalne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od ADITION są dostępne na stronie https://www.adition.com/kontakt/datenschutz/.

43. Postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie zastosowania oraz korzystania z AdJung.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty od AdJug. AdJug to platforma wymiany reklam (po ang. „advertising exchange platform”), która udostępnia reklamę online (baner reklamowy).

Operatorem od AdJug jest AdJug GmbH, Bayerstraße 69, 80335 Monachium, Niemcy.

AdJug umieszcza plik cookie. Dodatkowo przez każde wywołanie jednej z poszczególnych stron tejże witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której jest zintegrowany komponent AdJug, przeglądarka internetowa w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą, automatycznie przekazuje dane do AdJug przez odpowiedni komponent AdJug do celów wyświetlania reklam. W ramach tej procedury technicznej AdJug otrzymuje informację o tym, że nasza strona internetowa została wywołana przez system technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Dane, przekazane do AdJug w ramach procesu technicznego, służą do celów rozliczeniowych w odniesieniu do wyświetlanych reklam.

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików cookies poprzez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, w każdym czasie za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób może na stałe sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej przeszkodziłoby również Adjug umieścić plik cookie w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Ponadto zapisane już przez AdJug pliki cookies mogą zostać usunięte w każdym czasie za pomocą przeglądarki internetowej lub innych oprogramowań.

Dodatkowo osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się utrwalaniu danych wygenerowanych przez plik cookie AdJug
oraz przetwarzaniu tych danych przez AdJug, a także może temu zapobiec. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi otworzyć link przeznaczony dla konsumenta (po ang. „consumer cookie opt-out”) pod adresem http://www.de.adjug.com/datenschutz.html, który ustanawia plik cookie typu opt-out. W oparciu o wyrażony sprzeciw utworzony plik cookie dotyczący rezygnacji (po ang. „opt –out cookie”) jest umieszczany w systemie technologii informatycznej osoby, której dane dotyczą. Jeśli po sprzeciwie pliki cookies zostaną usunięte w systemie osoby, której dane dotyczą, to należy ponownie wejść na link i włączyć nowy plik dotyczący rezygnacji (po ang. „opt-out cookie”).

Zapisując plik cookie typu opt-out może się jednak zdarzyć, że strony internetowe administratora przestaną być w pełni funkcjonalne dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od AdJug są dostępne na stronie http://www.de.adjug.com/datenschutz.html.

44. Metoda płatności: Postanowienia dotyczące ochrony danych odnoście PayPal jako metody płatności.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty od PayPal. PayPal jest dostawcą internetowych usług płatniczych. Płatności są realizowane za pośrednictwem tak zwanych kont PayPal, które są wirtualnymi kontami prywatnymi lub firmowymi. Dodatkowo przy PayPal można realizować wirtualne płatności za pośrednictwem kart kredytowych, kiedy użytkownik nie posiada żadnego konta w PayPal. Konto PayPal zarządzane jest za pośrednictwem adresu e-mail, dlatego nie ma klasycznych numerów kont. System PayPal umożliwia wysyłanie płatności online do stron trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal przejmuje również funkcje powiernicze i oferuje usługi w sprawie ochrony kupujących.

Operatorem w Europie od PayPal jest PayPal (Europa) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie online jako sposób płatności „Paypal”, dane osoby, której dane dotyczą, zostaną automatycznie przekazane do PayPal. Wybierając tę opcję płatności osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych, koniecznych do realizacji płatności.

Przy danych osobowych przekazanych do PayPal chodzi w zasadzie o imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, a także o inne dane, które są wymagane do realizacji płatności. W celu wykonania umowy sprzedaży są konieczne również takie dane osobowe, które mają związek z danym zamówieniem.

Celem przekazywania danych jest realizacja płatności oraz zapobieganie oszustwom. Administrator przekaże dane osobowe do PayPal w szczególności wtedy, kiedy istnieje uzasadniony interes dla przekazania. Dane osobowe, wymienione pomiędzy PayPal i administratorem, są przekazywane przez PayPal do biura udzielania informacji gospodarczej pod pewnymi warunkami. Celem powyższego przekazania jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

W danym wypadku PayPal przekazuje powyższe dane osobowe do przedsiębiorstw powiązanych oraz świadczeniodawców lub podwykonawców, o ile jest to konieczne do wykonania zobowiązań umownych lub dane zawarte w zamówieniu powinny być przetwarzane.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PayPal. Cofnięcie nie odnosi skutku względem danych osobowych, które absolutnie muszą zostać przekazane, przetwarzane oraz wykorzystane do realizacji płatności (zgodnie z umową).

Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od PayPal są dostępne na stronie: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

45.
Metoda płatności: Postanowienia dotyczące ochrony danych od Sofortüberweisung jako metoda płatności.

Na niniejszej stronie internetowej administrator zintegrował komponenty Sofortüberweisung. Sofortüberweisung to usługa płatności, która umożliwia bezgotówkową płatność za produkty i usługi w Internecie. Sofortüberweisung to procedura techniczna, za pomocą której sprzedawca online niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie płatności. Dzięki temu handlowiec jest w stanie natychmiast dostarczyć do klienta towary, usługi lub downloads po otrzymaniu zamówienia.

Operatorem od Sofortüberweisung jest SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Niemcy.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze podczas procesu składania zamówienia w naszym sklepie internetowym jako sposób płatności „Sofortüberweisung”, dane osoby są automatycznie przekazywane do Sofortüberweisung. Wybierając tę opcję płatności osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych, które jest konieczne do realizacji płatności.

Przy zakupie przez Sofortüberweisung kupujący przekazuje PIN oraz TAN do Sofort GmbH. Sofortüberweisung realizuje wtedy przelew do sprzedawcy online po technicznym sprawdzeniu stanu konta oraz pobraniu danych w celu sprawdzenia pokrycia konta. Sprzedawca online jest wtedy natychmiast informowany o zrealizowanej transakcji finansowej.

Przy danych osobowych, wymienionych z Sofortüberweisung, chodzi o imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego oraz o inne dane, które są konieczne do realizacji płatności. Celem przekazania danych jest realizacja płatności oraz zapobieganie oszustwom. Administrator przekazuje inne dane osobowe do Sofortüberweisung również wtedy, kiedy istnieje uzasadniony interes dla przekazania. Dane osobowe, wymienione pomiędzy Sofortüberweisung oraz administratorem są przekazywane do biura udzielania informacji gospodarczej pod pewnymi warunkami. Celem tego przekazania jest kontrola identyfikacji oraz zdolności kredytowej.

W danym wypadku Sofortüberweisung przekazuje dane osobowe przedsiębiorstwom powiązanym oraz świadczeniodawcom lub wykonawcom, o ile jest to konieczne do wykonania zobowiązań umownych oraz dane zawarte w zamówieniu powinny być przetwarzane.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sofortüberweisung. Cofnięcie nie odnosi skutku względem danych osobowych, które absolutnie muszą zostać przekazane, przetworzone oraz wykorzystane do realizacji płatności (zgodnie z umową).

Obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony danych od Sofortüberweisung są dostępne na stronie: https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

46. Podstawa prawna przetwarzania.

Art. 6 ust. 1 litera a RODO służy naszemu przedsiębiorstwu jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, przy których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak na przykład ma to miejsce w operacjach przetwarzania niezbędnych do dostarczania towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi lub do spełnienia świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 litera b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, jak w przypadku zapytań dotyczących produktów lub usług. Jeśli nasze przedsiębiorstwo podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, jak na przykład w celu spełnienia obowiązków podatkowych, to podstawa prawna przetwarzania opiera się na art. 6 ust. 1 litera c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być niezbędne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przykładowo ma to miejsce w sytuacji, gdy odwiedzający nasz zakład zostałby ranny, a następnie jego nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne dla życia informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. W takiej sytuacji przetwarzanie danych opierałoby się na podstawie art. 6 ust. 1 litera d RODO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą być oparte na podstawie art. 6 ust. 1 liera f RODO. Na tej podstawie prawnej opierają się operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nasze przedsiębiorstwo lub przez stronę trzecią, o ile interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnego. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dopuszczalne, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę Unii Europejskiej. Jego zdaniem prawnie uzasadniony interes może istnieć, gdy osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (podstawa rozważań 47 zdanie 2 RODO).

47. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu, które są przestrzegane przez administratora lub osobę trzecią.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 litera f RODO to naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie przez nas działalności z korzyścią dla wszystkich naszych współpracowników oraz dla naszych udziałowców.

48.
Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane.

Kryterium dla okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy termin przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są one konieczne do wykonania lub zawarcia umowy.

49. Przepisy prawne lub umowne dotyczące podania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą do podania danych osobowych; Ewentualne konsekwencje nie podania danych.

Niniejszym wskazujemy Państwu, iż obowiązek podania danych osobowych jest w części przewidziany ustawą (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z ustaleń umownych (takich jak dane kontrahenta). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, a osoba, której dane dotyczą, przekazuje nam w tym celu dane osobowe, które w rezultacie muszą być przez nas przetwarzane. Przykładowo osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana podać nam dane osobowe, kiedy nasze przedsiębiorstwo zawiera z nią umowę. Nie podanie danych osobowych skutkowałoby tym, że umowa z daną osobą nie mogłaby zostać zawarta. Przed podaniem danych osobowych przez daną osobę, osoba ta musi się zwrócić do naszego współpracownika. W danym przypadku nasz współpracownik wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie przez nią danych osobowych przewidziane jest ustawą czy umową lub czy podanie przez nią danych jest konieczne w celu zawarcia umowy lub czy istnieje obowiązek podania danych osobowych, a także jakie są ewentualne konsekwencje niepodania przez nią danych osobowych.

50. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji.

Jako świadome swojej odpowiedzialności przedsiębiorstwo rezygnujemy z automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

This Privacy Policy has been generated by the Privacy Policy Generator of the DGD – Your External DPO that was developed in cooperation with German Lawyers from WILDE BEUGER SOLMECKE, Cologne.